"વૈષ્ણવજન તો..." વિવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં

1. Gujarati
2. Hindi
3. Bengali
4. Kannada
5. Malayalam
6. Matathi
7. Panjabi
8. Sanskrit
9. Sindhi
10. Tamil
11. Telugu
12. Urdu

-: પૂર્વ કુલપતિશ્રી ઇલાબેન ભટ્ટ :-

1: Gujarat Vidyapith

2 : "વૈષ્ણવજન તો..." વિવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં

3 : ધાબાખેતી, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

4 : સોલર સીસ્ટમ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

5.1: ૬૮મો પદવીદાન સમારંભ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ : કુલનાયકશ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ખિમાણીનું પ્રવચન

5.2: ૬૮મો પદવીદાન સમારંભ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ : મુખ્ય અતિથિ શ્રી રધુવીરભાઈ ચૌધરીનું પ્રવચન

6 : વિનોબાજીનું બાળપણ (Vinobaji's Childhood)

  

7: Gramjivan Padyatra

  

8: Udhyog

  

9: Urja Prakalp

  

10: Pranjivan Bhavan

  

11: Kocharab Ashram