ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગાન

આશ્રમ ભજનાવલી (Ashram Bhajanavali)

ગાંધી કથા ગીતો (Gandhi Katha Songs)