ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી ઉજવણી કાર્યક્રમ - સને-2019-20


Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 577

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 580

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 577

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 580

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 577

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 580

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 577

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 580

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 577

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 580

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 577

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 580

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 577

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 580

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 577

Deprecated: Function libxml_disable_entity_loader() is deprecated in /home/kamaleshsalunke/public_html/GVP100/SimpleXLSX.php on line 580
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે ૧૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ થી ૧૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦ દરમિયાન જુદા જુદા ગામોમાં ગાંધી વિચાર આધારિત વિવિધ પ્રવૃતિઓ કરવામાં આવશે. આ ગામોના નામ અને તેનું સંકલન કરનાર વિભાગ તથા સેવકોની વિગત જોવા માટે:
વિભાગનું નામ પસંદ કરો :
અથવા

જીલ્લો પસંદ કરો :


BACK