'૬૪'મો પદવિદાન સમારંભ - જીવંત પ્રસારણ ૧૮-૧૦-૨૦૧૭
(64th Convocation Ceremony - Live Broadcasting on 18th October 2017)