જીવંત પ્રસારણ
તારીખ:-૦૭-૧૨-૨૦૧૭, સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે
વિષય:- હકારાત્મક ચિંતન
વક્તા:- શ્રી આયશાબેન પટેલ, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ