જીવંત પ્રસારણ
તારીખ:-૦૪-૦૪-૨૦૧૮ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે
વક્તા: શ્રી ઓ. પી. કોહલી, રાજ્યપાલશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય