Education

1. Shikshan Mahavidyalaya (IASC)
2. Hindi Shikshak Mahavidyalaya