ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪    
 
 
 
પીએચ.ડી. પ્રવેશ (Ph.D. Admission) : 2018
 
પ્રવેશ અરજીપત્ર(Admission Form)
 
   વ્યક્તિગત વિગત (Personal Detail)
 
ઉમેદવારનું નામ(Name of candidate)׃ નામ(First Name)                 પિતા/પતિનું નામ (Father/Husband Name)               અટક(Surrname)
 
અંગ્રેજીમાં કેપિટલ(In english capital letters) ׃                                 
 
જન્મ તારીખ (Date of Birth)׃ (DD-MM-YYYY)
 
સરનામું (Address)׃
 
પિન નં.(Pincode) :     
 
ઇમેલ(Email) ׃
 
મોબાઈલ(Mobile)׃      
 
ફોન ઘર/કાર્યાલય (Phone Residence/Office) ׃
 
આધાર કાર્ડ નં. (Aadhar card No.) ׃
 
  શૈક્ષણિક વિગતો (Academic Details)
 
(1)    પી.એચ.ડી. માટેનો વિષય(Ph.D. Subject)׃
 
(2)   જાતિ (Gender)׃   (3)  જ્ઞાતિ(Caste)׃   (4)  શારીરિક ખોડખાંપણ (physical handicap)׃

(5)
ગ્રેજ્યુએટ (Graduation)
(6)
વિશ્વવિદ્યાલય (University)
(7)
મુખ્ય વિષય (Main Sub.)
(8)
કુલ ગુણ/ગ્રેડ (Total Marks/Grade)
(9)
મેળવેલા ગુણ/ગ્રેડ (Obt. Marks/Grade)
(10)
ટકા/ગ્રેડ (Percentage/Grade)

(11)
પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ (Post Graduation)
(12)
વિશ્વવિદ્યાલય (University)
(13)
મુખ્ય વિષય (Main Sub.)
(14)
કુલ ગુણ/ગ્રેડ (Total Marks/Grade)
(15)
મેળવેલા ગુણ/ગ્રેડ (Obt. Marks/Grade)
(16)
ટકા/ગ્રેડ (Percentage/Grade)

 
જે વિષયમાં પીએચ. ડી. માં પ્રવેશ લેવાનો હોય તે જ વિષય એમ. ફિલ. માં હોય તો જ નીચેની માહિતી દર્શાવવી (Fill this cell only if the Ph.D. application is for the same subject in which M.Phil. degree is obtained.) :
(17)
એમ. ફિલ. (M.Phil.)
(18)
વિશ્વવિદ્યાલય (University)
(19)
એમ.ફિલ. થયાનું વર્ષ (Year of M.Phil. Awarded)
(20)
કુલ ગુણ/ગ્રેડ (Total Marks/Grade)
(21)
મેળવેલા ગુણ/ગ્રેડ (Obt. Marks/Grade)
(22)
ટકા/ગ્રેડ (Percentage/Grade)
 
   માત્ર નેટ/સેટ/જે.આર.એફ. ઉમેદવારો માટે (Only for NET/SET/JRF Candidates)
 
જે વિષયમાં પીએચ. ડી. કક્ષાએ પ્રવેશ લેવાનો હોય તે જ વિષયમાં નેટ/સેટ/ જે.આર.એફ. હોય તો જ નીચેની માહિતી દર્શાવવી (Fill this cell only if NET/SLET/JRF is cleared in the subject for Ph.D. application).
 
(23)    નેટ (NET) ׃    (24)    સેટ (SET) ׃   (25)    જે.આર.એફ (J.R.F.) ׃    
 

(26)    સંશોધન સજ્જતાની પરીક્ષામાંથી મુક્તિનો વિકલ્પ પસંદ કરો છો?(Do you select the option of exemption from Research Preparedness test?) :
 
(27)    ગાંધીવિચાર પરીક્ષાની ઉત્તરની ભાષા Language of examination) :
 
(28)    સંશોધન સજ્જતા પરીક્ષાની ઉત્તરની ભાષા (Language of Research Preparedness exam) :
 
   એકરાર (Declaration)
 
આથી હું ખાતરીપૂર્વક જાહેર કરું છું કે ઉપર જણાવેલ વિગતો મારી જાણ મુજબ સાચી છે અને જો તેમાં કોઈપણ વિગત ખોટી હશે તો તે અંગે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો નિર્ણય અંતિમ રહેશે અને તે મને બંધનકર્તા છે. તથા માહિતીપત્રમાં આપેલી સૂચનાઓ અને નિયમો મેં વાચ્યાં છે જે મને મંજૂર છે. (I, hereby, solemnly declare that the above mentioned details are correct according to my knowledge. In case of any information found incorrect, the decision taken by the Gujarat Vidyapith authority will be final and binding to me. I have read the information, rules and regulations given in the form and are acceptable to me.)
 


8341

ઉપર દર્શાવેલ સંખ્યા લખો (Enter above number) :

 

GUJARAT VIDYAPITH
Nr. Income Tax Office, Ashram Road,
Ahmedabad - 380 014
Gujarat State, India.
Phone: 079-27541148, 079-27540746, 079-40016200
Fax: 079-27542547
URL: www.gujaratvidyapith.org, www.gujaratvidyapith.ac.in, www.gujaratvidyapith.edu.in